Informujemy naszych Klientów, ze firma Graficom wdrożyła Procedury i Politykę bezpieczeństwa zgodna z RODO i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dnia 10.05.2018 poz. 1000; z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy z dnia 4 maja 2019 Dz.U.2019 poz.730 uprzejmie informujemy, że:

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dariusz Mierzwa Graficom, mający siedzibę w Chorzowie, ul. Bożogrobców 3.

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA– Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: d.mierzwa@graficom.pl lub telefon +48 601716403 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH– Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych w Graficom jest – Dariusz Mierzwa, tel. +48 601 716 403, e-mail: iod@graficom.pl 

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi świadczonych usług rozwijanych i utrzymywanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie i wykonywanie szczególnych zadań zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji działań gospodarczych, teleinformatycznych i informacyjnych w Graficom podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 (pkt c-f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679. 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHDane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych. Okres przetwarzania jest niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

6. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH– Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji, Służbom Specjalnym oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom współpracującym z Graficom na podstawie umów powierzenia.

7. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE– Dane mogą być przetwarzane przez administratorów portali społecznościowych jak Facebook, Instagram, Tweeter, Pinterest, Linkendin, etc. po wykonaniu czynności „lubię to”, lub wybraniu funkcji „udostępnij”

8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH– Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

Podczas przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

9. PRAWO DO OGRANICZENIA i ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA– W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH– Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji, realizacji zgłoszenia lub obowiązku informacyjnego.

11. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w Instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Graficom oraz w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wraz z Instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych.