koszt instalacji 120,00 zł 

Zobowiązanie terminowe na okres 24 miesięcy, abonament naliczany od pierwszego następnego miesiąca. Abonament dostępny od 64,99 zł (z gwarantowaną ceną dla klienta, przez cały okres trwania umowy). Możliwa instalacja routera WiFi, orientacyjna cena urządzenia – 210 zł. Abonament obejmuje wszystkie komputery klienta.

koszt instalacji 144,00 zł

Zobowiązanie terminowe na okres 36 miesięcy, abonament naliczany od pierwszego następnego miesiąca. Abonament dostępny od 74,99 zł (z gwarantowaną ceną dla klienta, przez cały okres trwania umowy). Możliwa instalacja routera WiFi, orientacyjna cena urządzenia – 210 zł. Abonament obejmuje wszystkie komputery klienta.

koszt instalacji 269,97 zł

Zobowiązanie bez terminowe, abonament naliczany od pierwszego następnego miesiąca. Wybór abonamentu z dowolnej grupy. Możliwa instalacja routera WiFi, orientacyjna cena urządzenia – 210 zł. Abonament obejmuje wszystkie komputery klienta.

koszt instalacji 420,00 zł

Zobowiązanie terminowe 12,24 miesięcy, abonament naliczany od pierwszego dnia następnego miesiąca. Wybór abonamentu z dowolnej grupy. Możliwa instalacja routera WiFi, orientacyjna cena urządzenia – 210 zł. Abonament obejmuje wszystkie komputery klienta.

REGULAMIN SIECI GRAFICOM

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 • §1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany na podstawie art. 384 § 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie telekomunikacji.

 • §2

Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej określeń pisanych z wielkiej litery, należy je rozumieć zgodnie z objaśnieniem podanym w niniejszym paragrafie:

 

 

Abonent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, z którą Operator zawarł na piśmie Umowę o świadczenie usług dostępu do Internetu za pomocą sieci graficom.

Abonament – uprawnienie do stałego korzystania z usług świadczonych przez Operatora przez czas określony w Umowie.

OperatorFirma Graficom z siedzibą w Chorzowie, świadczący usługi dostępu do Internetu pod nazwą Dariusz Mierzwa Graficom na podstawie posiadanych koncesji i/lub zezwoleń.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Abonentem, na podstawie której Operator zobowiązuje się świadczyć usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci, a Abonent do terminowego regulowania płatności za te usługi.

Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający i kończący się w dniach wskazanych w Umowie.

Cennik – zestawienie opłat za usługi świadczone przez Operatora wraz z zasadami ich naliczania.

Sieć – sieć graficom stanowiąca własność i/lub zarządzana przez Operatora, za pomocą której Operator świadczy usługi dostępu do Internetu.

Ponowna Aktywacja – wznowienie dostępu do Sieci, z wykorzystaniem sprzedanego Abonentowi w ramach Opłaty za Instalację sprzętu w postaci karty sieciowej, podlegające opłacie zgodnie z Cennikiem.

Awaria – brak dostępu do Sieci nie zawiniony przez Operatora.

Pakiet – zestaw usług dostępnych w ramach Abonamentu określony aktualnym Cennikiem i ofertą Operatora obowiązującymi na danym obszarze.

Usługi Dodatkowe – usługi, które standardowo nie wchodzą w skład Pakietu, a których świadczenie przez Operatora Abonent może dodatkowo zlecić Operatorowi.

Instalacja – zapewnienie dostępu do Internetu za pomocą sieci graficom, tj. sprzedaż karty sieciowej, konfiguracja urządzeń na komputerze Abonenta oraz aktywacja usługi. Instalacja podlega jednorazowej, bezzwrotnej opłacie na rzecz Operatora („Opłata za Instalację”), chyba że Umowa określa płatność za Instalację w inny sposób.

Reinstalacja – ponowna konfiguracja urządzeń sieciowych sprzedanych Abonentowi, wynikła z winy Abonenta. Reinstalacja podlega dodatkowej opłacie na rzecz Operatora, a jej wysokość jest określona w Cenniku.

Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenia, zdarzenie spowodowane czynnikami zewnętrznymi o charakterze nadzwyczajnym, którego Dostawca lub Użytkownik nie mogli przewidzieć i nie mogli mu zapobiec (np. katastrofa lub działanie sił przyrody), które wystąpią niezależnie od woli Użytkownika i Dostawcy po zawarciu Umowy.

 

 • §3

W przypadku sprzeczności postanowień Umowy i postanowień Regulaminu, obowiązują postanowienia Umowy.

 

ROZDZIAŁ II

 

 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 

 

 • §4

Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usług dostępu do Internetu za pośrednictwem Sieci zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za te usługi i do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.

 • §5

Umowa jest zawierana: w imieniu Operatora – przez osobę przez niego upoważnioną przez Abonenta osobiście

 • §6

Umowa może zostać zawarta po udokumentowaniu przez Abonenta: w przypadku osób fizycznych: tożsamości Abonenta (tj. nazwiska i imion), aktualnego i dokładnego, stałego miejsca zameldowania Abonenta – na podstawie dowodu osobistego, a w przypadku obywatela państwa obcego: paszportu wraz z karty stałego lub czasowego pobytu, w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej utworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami: nazwy (firmy), aktualnego, dokładnego adresu siedziby i przedstawieniu podstawowych dokumentów identyfikujących status prawny Abonenta (np. kopia wpisu do KRS -u lub ewidencji działalności gospodarczej i kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON)

 • §7

Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z osobami: które przy zawieraniu Umowy posługują się dokumentami zniszczonymi lub które, zdaniem Operatora, budzą wątpliwość co do ich autentyczności lub kompletności, które zalegają z płatnościami w stosunku do Operatora ( dotyczy sytuacji zawierania kolejnej umowy) których miejsce zamieszkania wyklucza, z powodu warunków topograficznych, poprawną Instalację

 

ROZDZIAŁ III

 

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POMOCĄ SIECI GRAFICOM

 

 

 • §8

Łącze Operatora przeznaczone jest do używania przez Abonenta na zasadach określonych w Regulaminie.

 • §9

Podstawą rozpoczęcia Instalacji jest podpisanie przez Abonenta Umowy.

 • §10

Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych przesyłanych przez łącze, jak również za szkody wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanych przez Abonenta z sieci Internet.

 • §11

Adres konta poczty elektronicznej Abonenta stanowi obowiązujący adres do przesyłania przez Operatora komunikatów, wiążących się z działalnością Operatora w zakresie Umowy na dostęp do Internetu za pomocą Sieci, dla których to komunikatów, ani Umowa ani Regulamin nie przewidują formy pisemnej.

 • §12

W czasie trwania Umowy Abonent ma możliwość korzystania z usług oferowanych w ramach Pakietu i/lub Usług Dodatkowych zgodnie z aktualnym Cennikiem i ofertą Operatora.

 • §13

Upoważnione służby Operatora zapewniają Abonentowi za dodatkową opłatą pomoc techniczną przy reinstalacji usług.

 • §14

Urządzenia sieciowe stanowią własność graficom, chyba że Umowa stanowi inaczej. Poprzez podpisanie Umowy Abonent potwierdza otrzymanie urządzeń sieciowych w stanie umożliwiającym dostęp do Internetu za pomocą Sieci.

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

OPŁATY (ZASADY NALICZANIA, RACHUNKI, SPOSOBY PŁATNOŚCI)

 

 

 • §15

Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat w wysokości określonej w Umowie. Podstawą dokonywania płatności jest Umowa lub faktura od Operatora.

 • §16

Jeżeli Instalacja nastąpi w trakcie Okresu Rozliczeniowego Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za korzystanie z Abonamentu w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego okresu, za który dokonywana jest płatność wg umowy, w terminie wskazanym w fakturze.

 • §17

Jeżeli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, są spowodowane Awarią w sieci z winy Operatora i trwają dłużej niż trzy następujące po sobie dni od daty zgłoszenia przez Abonenta, wówczas opłata za korzystanie z Abonamentu zostanie obniżona. Obniżka opłaty za korzystanie z Abonamentu zostanie uwzględniona przez Operatora po rozpatrzeniu reklamacji w jednej z faktur, wysłanej za następny okres rozliczeniowy, z uwzględnieniem postanowień ROZDZIAŁU VII niniejszego Regulaminu. Opisana sytuacja nie dotyczy przypadku, w którym termin wizyty technika, który ma usunąć Awarię, został ustalony przez Abonenta na termin dłuższy niż trzy dni od zgłoszenia Awarii.

 • §18

Postanowienie § 17 nie dotyczy sytuacji, w której Awaria spowodowana została przyczynami, spowodowanymi działaniem lub zaniechaniem Abonenta lub działaniem siły wyższej.

 • §19

Operator ma prawo do zmiany wysokości opłat za wszelkie usługi („Zmiana Cennika”). O każdej Zmianie Cennika Operator będzie zawiadamiał Abonenta co najmniej 45 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany. Cennik jest dostępny na stronie www.graficom.pl.

 • §20

Abonent ma prawo uiścić opłatę za korzystanie z Abonamentu z góry za miesiące przyszłe, nie więcej niż za 6 miesięcy. Gwarantuje to Abonentowi zachowanie wysokości opłaty za korzystanie z Abonamentu przez okres za który uiścił opłatę na poziomie obowiązującym w miesiącu dokonywania wpłaty.

 • §21

W wypadku zwłoki z zapłatą części lub całości jakiejkolwiek opłaty, Abonent zobowiązuje się zapłacić Operatorowi odsetki ustawowe za czas zwłoki, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. Każda kolejna wpłata, dokonana przez Abonenta, zaliczona zostanie w pierwszej kolejności na poczet zaległych odsetek oraz kosztów wysłania upomnienia lub wezwania do zapłaty (koszt 10,00 zł).

 • §22

W przypadku promocji zasady naliczania opłaty za korzystanie z Abonamentu po zawarciu Umowy są regulowane Regulaminem promocji

 • §23

Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Abonenta z uregulowania należności wobec Operatora za okres trwania Umowy.

 • §24

Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie Usług Dodatkowych w Sieci zleconych przez Abonenta zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem, lub na podstawie odrębnej umowy.

 • §25

Abonent może zawiesić korzystanie z dostępu do Internetu za pośrednictwem Sieci przez okres maksymalnie kolejnych dwóch miesięcy, zawiadamiając o tym Operatora na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powiadomienie oraz z góry określając datę ponownego przyłączenia do Sieci, lecz nie inaczej niż zostało to ustalone w zawartej umowie abonenckiej. Przez okres zawieszenia dostępu do Sieci, Abonent będzie zwolniony z obowiązku uiszczania pełnych opłat abonamentowych za korzystanie z usługi lecz za każdy miesiąc zawieszenia usługi uiści opłatę w wysokości 15 zł, tzw. opłatę „postojową” (wyłącznie internet), a Operator z obowiązku świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci.

ROZDZIAŁ V

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY (ODSTĄPIENIE, WSTRZYMANIE, WYGAŚNIĘCIE)

 

 

 • §26

W przypadku Umowy zawartej na czas nie oznaczony każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym oświadczenie o wypowiedzenie zostało złożone.

 • §27

W wypadku zwłoki Abonenta przekraczającej 30 dni z zapłatą części lub całości jakiejkolwiek opłaty, Operator ma prawo do wstrzymania dostępu do Sieci i zaprzestania świadczenia wszelkich usług do czasu otrzymania od Abonenta zapłaty lub do skorzystania z uprawnienia wskazanego w § 30 Regulaminu.

 • §28

W okresie wstrzymania świadczenia usług, Operator zwolniony jest z wykonywania obowiązków, określonych w Umowie i Regulaminie, zaś Abonent z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z Abonamentu za ten okres. Jeżeli Abonent zgłosi pisemny wniosek o Ponowną Aktywację łącza, uiści zaległe opłaty oraz wniesie opłatę za Ponowną Aktywację wówczas Operator zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dowodów uiszczenia wszystkich wymienionych opłat, ponownie udostępnić Abonentowi usługę, chyba że zaistniała sytuacja, o której mowa w § 30. Od momentu ponownego udostępnienia dostępu do Internetu za pomocą Sieci, naliczane są opłaty za korzystanie z Abonamentu.

 • §29

Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od przerwania dostarczania sygnału zgodnie z § 28 Abonent nie uiści zaległych opłat wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, Operator może jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.

 • §30

W przypadku gdy: Zwłoka Abonenta z zapłatą części lub całości jakiejkolwiek płatności przekracza 30 dni Abonent umożliwił korzystanie z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci osobom trzecim Abonent dokonał przeróbki Urządzeń Sieciowych i/lub Urządzenia Sieciowe zostały uszkodzone z winy Abonenta Abonent naruszył postanowienia Regulaminu w sposób określony w § 47 Regulaminu. Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenia Abonenta od Sieci, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Abonenta o tym fakcie.

 • §31

Rozwiązanie Umowy z powodu jednej z przyczyn, wskazanych w § 30, spowoduje natychmiastowe odłączenie od Sieci. Zawarcie nowej Umowy nastąpi pod warunkiem uregulowania zaległości z tytułu opłat za wykonanie przez Operatora usługi bądź ustania innych przyczyn uzasadniających rozwiązanie dotychczasowej Umowy.

 • §32

Umowa wygasa w przypadku, w którym Operator: utraci zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia usług objętych Umową przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej

 • §33

Umowa wygasa w przypadku: rozwiązania, likwidacji itp. Abonenta nie będącego osobą fizyczną śmierci Abonenta, chyba, że osoba pozostająca w chwili zdarzenia w związku małżeńskim z Abonentem i zamieszkująca z nim we wspólnym lokalu oraz gdy wstępni, zstępni lub rodzeństwo Abonenta, w ciągu 30 dni od daty śmierci Abonenta wystąpił do Operatora z pisemnym wnioskiem o dalsze świadczenie usług wynikających z Umowy na ich rzecz. wraz z upływem okresu na jaki umowa została zawarta

 • §34

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • §35

Korzystając z usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci, Abonent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i praw osób trzecich, wiążących się z tą czynnością, pod rygorem rozwiązania przez Operatora Umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenia Abonenta od Sieci. W szczególności, Abonent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VI

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 

 • §36

Reklamacje mogą dotyczyć: niewykonania lub nienależytego wykonania usługi wadliwego rozliczenia usługi. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Abonenta lub niezachowania przez Abonenta przepisów niniejszego Regulaminu, umowy lub szczególnych warunków oferty. W stosunku do Abonentów będących konsumentami, za nienależyte wykonanie usługi dostępu do internetu Operator uzna znaczące i stałe lub regularnie powtarzające się odstępstwa od parametrów jakości usługi dostępu do internetu (w tym prędkości), które zostały wskazane w warunkach umownych, jeśli zostanie to stwierdzone za pomocą mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, lub serwis operatora w miescu świadczenia usługi.

 

 • §37

Reklamacja powinna być złożona na piśmie, lub pocztą elektroniczną na adres bok@graficom.pl – osobiście w Dziale Obsługi Klienta lub przesłana listem poleconym na adres Działu Obsługi Klienta sieci graficom, ul. Bożogrobców 3, 41-503 Chorzów

 • §38

Reklamacja, powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko (nazwę) zgłaszającego reklamację Abonenta i miejsce świadczenia usług

przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia datę sporządzenia reklamacji i podpis zgłaszającego reklamację Abonenta

 • §39

Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę. W przypadku uznania reklamacji, Operator zwróci kwotę wynikającą z uznania reklamacji. Zwrot należności następuje w formie zaliczenia jej na poczet przyszłych należności Operatora z tytułu świadczenia na rzecz Abonenta usług, chyba, że Abonent zwróci się pisemnie do Operatora o zwrot środków pieniężnych na konto bankowe lub na adres wskazany przez Abonenta.

 • §40

Operator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 1 miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Operator zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o powyższym Abonenta, podając w zawiadomieniu przyczynę opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji oraz przewidywany termin, w którym reklamacja zostanie rozpoznana.

 • §41

Za datę wniesienia reklamacji uważa się dzień otrzymania listu poleconego przez Operatora lub dzień jej zgłoszenia w Dziale Obsługi Klienta.

 • §42

Odpowiedź na reklamację wymaga formy pisemnej.

 • §43

W przypadku, gdy Operator nie uznał reklamacji w całości lub w części, Operator winien w odpowiedzi wskazać uzasadnienia faktyczne i prawne zajętego przez siebie stanowiska.

 • §44

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora przysługuje Abonentowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli Operator nie zapłacił dochodzonej przez Abonenta reklamacji w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia reklamacji. Postanowienia niniejszego punktu wchodzą w życie 01.08.2015.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

 

NARUSZENIE REGULAMINU

 

 

 • §45

W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, bądź działania które stanowi poważne zagrożenie dla Sieci lub jej użytkowników, Operator ma prawo w trybie natychmiastowym odłączyć Abonenta od Sieci i rozwiązać Umowę

 • §46

Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:

stosowanie nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich danych i programów komputerowych umieszczanie z sieci Internet informacji niezgodnych w prawem lub naruszających prawa osób trzecich działanie niezgodne z „netykietą” – etykietą użytkowników sieci komputerowych, czyli ogólnie pojętej „kultury sieciowej”, a zwłaszcza używanie obelżywego lub nieprzyzwoitego języka, zamieszczanie materiałów niezgodnych z prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe, przechwytywanie danych innych użytkowników sieci Internet, ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody podłączenie do Sieci lub do sieci Internet nie autoryzowanego urządzenia sieciowego (tj. bez wykupienia przez Abonenta stosownej usługi dodatkowej określonej w aktualnym cenniku Operatora) albo udostępnienie łącza osobom trzecim bez zgody Operatora

za wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników sieci Internet Abonent ponosi wszelkie koszty związane z naprawą szkód wyrządzonych na skutek jego działalności, które zostały wymienione w § 46.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 • §47

W przypadku zmiany miejsca stałego pobytu (w tym adresu zamieszkania) lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy (firmy) lub nazwisk i imion, Abonent zobowiązany jest (w formie pisemnej) powiadomić o tym fakcie Operatora w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany lub rozpoczęcia wprowadzania takich zmian, dołączając dokumenty potwierdzające powyższe zdarzenie. W przypadku niewykonania przez Abonenta powyższego zobowiązania, wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod dotychczasowym adresem i z dotychczasowymi danymi uważa się za prawidłowo dostarczoną ze wszystkimi konsekwencjami doręczenia dla Abonenta.

 • §48

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Operator zobowiązany jest poinformować Abonenta na co najmniej 45 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany.

 • §49

Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 • §50

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2015, z zastrzeżeniem postanowień § 45.

 • §50

Tajemnica telekomunikacyjna Operator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone na podstawie przepisów prawa. Operator dołoży należytej staranności przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi.

 

 • §51

Wszelkie spory powstałe z związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, powinny być rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia w tym trybie mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa w tym Kodeksu cywilnego oraz Prawo telekomunikacyjne.

 

 

telefon: 601 716 403, 605 606 476 – bok@graficom.pl

Szybki Internet światłowodowy lub radiowy – Chorzów, (min. dzielnicach: Chorzów Stary, Chorzów Centrum, Chorzów II), Siemianowice Śląskie (Bytków), Ruda Śląska, (Kochłowice, Wirek)

Internet LTE oraz technologia GSM dostępna na terenie całego kraju (zasięg sieci plus+) oraz w roamingu UE zgodnie z zamieszczonym cennikiem usług GSM/LTE

Orientacyjna mapa zasięgu sieci Graficom